CLAIRE DENIS – Η ΛΙΑΚΑΔΑ ΜΕΣΑ ΜΟΥ [UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR]

CLAIRE DENIS LIAKADA MESA MOU f5 3 bgct

«Η Λιακάδα Μέσα μου»

Δημήτρης Κατσορίδας RProject 15.10.2017

Η υπόθεση αυτής της ρομαντικής κομεντί, της Γαλλίδας δημιουργού Κλερ Ντενί, είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο του Ρολάν Μπαρτ, «Αποσπάσματα του ερωτικού λόγου», και «…εξερευνά τον άνθρωπο μέσα από τις σχέσεις και την ανάγκη για έρωτα, για επαφή», όπως λέει σε συνέντευξή της, η Σαντρίν Ντιμά, μια εκ των ηθοποιών της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η Ζιλιέτ Μπινός.

Η Ιζα­μπέλ είναι μια Πα­ρι­ζιά­να ει­κα­στι­κός και χω­ρι­σμέ­νη μη­τέ­ρα, η οποία προ­σπα­θεί να βάλει σε τάξη τη συ­ναι­σθη­μα­τι­κή ζωή της, ανα­ζη­τώ­ντας τον αλη­θι­νό έρωτα. Έτσι, μπρο­στά στην ανά­γκη της αυτή, περ­νά­ει από τον έναν ερα­στή στον άλλον, με απο­τέ­λε­σμα να οδη­γεί­ται σε λάθος επι­λο­γές, ενώ οι άντρες που σχε­τί­ζε­ται έχουν και αυτοί διά­φο­ρα ψυ­χο­λο­γι­κά θέ­μα­τα. Και δεν φτά­νει μόνο αυτό, αλλά, ανά δια­στή­μα­τα, συ­νευ­ρί­σκε­τε και με τον πρώην άνδρα της, στην προ­σπά­θειά της να κα­λύ­ψει τις συ­ναι­σθη­μα­τι­κές της ανά­γκες. Ως συ­νέ­πεια έρ­χε­ται η θλίψη, η ιδιο­τρο­πία και ορι­σμέ­νες φορές η κα­κο­τρο­πία.

Μία τέ­τοια λάθος επι­λο­γή, είναι και η «σχέση» της με ένα κυ­νι­κό τρα­πε­ζί­τη, με τον οποίο συ­νευ­ρί­σκε­ται όποτε αυτός είναι δια­θέ­σι­μος. «Τι είμαι; Η σχέση των 5 με 7 το από­γευ­μα;», ανα­ρω­τιέ­ται, για να ξε­σπά­σει με αγω­νία: «Θέλω μια φορά τον έρωτα. Γιατί δεν γί­νε­ται έτσι;». Βέ­βαια, εκεί­νη δεν εγκα­τα­λεί­πει την προ­σπά­θειά της. Εντού­τοις, «το κενό με­τα­ξύ αυτού που ψά­χνει και των αντρών που πα­ρου­σιά­ζο­νται στη ζωή της με­γα­λώ­νει συ­νε­χώς».

Όμως, το πρό­βλη­μα, τε­λι­κά, είναι στην ίδια. Είναι η ίδια κλει­στή, και επει­δή δεν ξέρει τι θέλει, εκ­βιά­ζει τα πράγ­μα­τα να συμ­βούν. Γι’ αυτό κάνει σχέ­σεις χωρίς πραγ­μα­τι­κή αγάπη, με τη φα­ντα­σί­ω­ση του ψα­ξί­μα­τος ενός υπο­τι­θέ­με­νου αλη­θι­νού έρωτα. Πα­ρα­βιά­ζο­ντας τον εαυτό της, αφού δεν του πα­ρέ­χει την φρο­ντί­δα που του αξί­ζει, κα­θη­λώ­νε­ται.

Κατά τη γνώμη μου, το ερώ­τη­μα που τί­θε­ται κάθε φορά, σε τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις, τόσο για γυ­ναί­κες όσο και για άντρες, είναι το εξής: Είμαι έτοι­μη/-ος, για μια νέα ερω­τι­κή σχέση; Αυτό θεωρώ ότι πρέ­πει να απα­ντη­θεί.

Η ται­νία τε­λειώ­νει με μια σκηνή, στην οποία δεί­χνει την Ιζα­μπέλ να συ­ζη­τά με κά­ποιον, απροσ­διο­ρί­στου ει­δι­κό­τη­τας επάγ­γελ­μα (ψυ­χο­λό­γος; πνευ­μα­τι­στής;), που τον υπο­δύ­ε­ται ο Ζεράρ Ντε­παρ­ντιέ, όπου η ουσία των όσων λένε συ­νο­ψί­ζε­ται σε ένα τε­τρά­πτυ­χο: άσε τα πράγ­μα­τα να συμ­βούν, φρό­ντι­ζε τον εαυτό σου, να είσαι ανοι­χτός/-η, ώστε… να επι­τρέ­ψεις τη λια­κά­δα να μπει μέσα σου.

https://rproject.gr/article/i-liakada-mesa-moy

 

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR Extraits du Film (Juliette Binoche – Cannes 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=45kmkHsf1_k

 

UN BEAU SOLEIL INTÉRIEUR Bande Annonce Juliette Binoche, Film Français (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=O_hOcDe5wLo

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *